Wydarzenia

Harmonogram konkursów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Informacja o działaniach/podziałaniach w ramach POIG, w których Uczelnia może byc projektodawcą.

Podziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych - nabór I kwartał 2010.

Wsparcie relizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa poprzez dofinansowanie projektów badawczych w ramach strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach tematycznych określonych w PO IG i zgodnych z Krajowym Programem Badań Naukowych i Prac Rozwojowych

 

Harmonogram konkursów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Informacja na temat dizałan POIŚ, w których Uczelnia może byc projektodawcą.

Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego  - nabór styczeń 2010

Typy projektów:

Harmonogram konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informacja o działaniach i podziałaniach POKL, w których Uczelnia może być projektodawcą.

Poddzałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Konkurs nr 3 - wdrożenie modeli zarządzania jakością w Uczelni – nabór sierpień/wrzesień 2009

Poddziałanie 4.1.1. projekty innowacyjne – nabór czerwiec 2009

Typy projektów:

SYMBOLE PROJEKTÓW

KONKURS - Działanie 7.2: Infrastruktura służąca edukacji - RPOWM

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU)
ogłosiła w dniu 19 maja 2009 roku nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego
Działanie 7.2: Infrastruktura służąca edukacji.

Projekty w zakresie m.in:

KONKURS - PROGRAM Welcom Działanie 1.2 "Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki"

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpocznie w 2010 roku nabór wniosków w IV edycji Programu Welcom realizowanego w ramach Działania 1.2 PO IG. Termin składania wniosków w Programie Welcom upłynie 15 kwietnia 2010 r.

KURSY SPECJALIZACYJNE I DOSKONALĄCE dla lekarzy

Projekt Systemowy  „Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów, lekarzy medycyny pracy” realizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

REGULAMIN PROJEKTÓW WUM

Konkurs–Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki, Program Ventures

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POL SKIEJ
rozpocznie we wrześniu 2009 roku nabór wniosków w PROGRAMIE VENTURES
finansowanym w ramach Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Program VENTURES - wsparcie projektów aplikacyjnych mających zastosowanie w gospodarce, realizowanych przez studentów, absolwentów i doktorantów

Strony