Wydarzenia

Okresowa ocena Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii – otwarte konsultacje

Komisja Europejska uruchomiła konsultacje społeczne w sprawie okresowej oceny Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

Celem konsultacji jest poznanie opinii grup interesariuszy oraz ogółu społeczeństwa na temat działalności EIT i kierunku przyszłego funkcjonowania.

Konsultacje są otwarte dla obywateli, podmiotów publicznych i prywatnych, władz lokalnych i regionalnych, ministerstw i instytucji zainteresowanych innowacjami, działającymi zarówno wewnątrz jak i poza Unią Europejską.

Konkurs POPC 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło konkurs nr POPC.02.03.01-IP.01-00-004/16 na dofinansowanie realizacji projektów, których celem jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości informacji sektora publicznego, a także zwiększenie możliwości ich ponownego wykorzystania.

Konkurs POWER 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs nr POWR.05.04.00-IP.05-00-004/16 na realizację projektów, które przewidują realizację szkoleń i kursów dla pracowników innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia (ratowników medycznych, dyspozytorów medycznych, pilotów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, opiekunów medycznych, terapeutów środowiskowych), zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia, w obszarach istotnych dla zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych.

Konkurs POIR 4.3 - Międzynarodowe Agendy Badawcze

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła konkurs pn. Międzynarodowe Agendy Badawcze. Celem programu jest umożliwienie utworzenia w Polsce nowych jednostek badawczych (struktur organizacyjno-prawnych) kierowanych przez wybitnych naukowców z całego świata, w których zespoły złożone z wybitnych naukowców zagranicznych i polskich reprezentujących różne specjalizacje naukowe będą realizować badania naukowe i prace rozwojowe na najwyższym światowym poziomie.

Konkurs POIR, poddziałanie 4.1.4 – „Projekty aplikacyjne”

NCBiR ogłosiło konkurs nr 1/4.1.4/2016/POIR na dofinansowanie projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie będą mogły uzyskać dofinansowania.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP w terminie: od 3 października do 2 listopada 2016 r.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych otworzyła konkurs na granty dla młodych naukowców: ERC STARTING GRANT: ERC-2017-STG

O granty mogą starać się naukowcy od 2 do 7 lat po doktoracie, pochodzący z dowolnego kraju świata. Instytucja, w której projekt będzie realizowany, powinna znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Tematykę projektu określają wnioskodawcy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o dużym stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników.

Wrześniowe warsztaty dla naukowców aplikujących o granty ERC

Polska Akademia Nauk oraz Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie zapraszają do udziału w warsztatach, których celem jest przygotowanie naukowców do aplikowania o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ang. European Research Council – ERC).

NCBR ogłasza kolejny konkurs bilateralny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wspólnie z Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK) ogłosiło 26 sierpnia drugi konkurs polsko-turecki. Alokacja w drugim konkursie wynosi 5 mln zł.

Wnioski mogą być składane m.in.

Drugi konkurs w programach: FIRST TEAM, HOMING i POWROTY

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła w dniu 2016-08-12 nabory do drugiego konkursu w programach: FIRST TEAM, 

Strony