Zapytania ofertowe

01/03/2017

Znak sprawy: APP/166/FS156_2017/EL/2111

Przedmiotem zamówienia jest dostawa książek.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt. "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POWR.05.04.00-00-0028/1210/494.

Termin składania ofert – 9.03.2017 r.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Wzór protokołu odbioru

Zawiadomienie o wyborze16.02.2017

Znak sprawy: APP_164_FS154_2017_EL_1106

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania usługi doradztwa  biznesowego  dla studentów ostatnich lat studiów kierunków lekarskich oraz  pielęgniarstwa, obejmującego indywidualne konsultacje stworzonych przez studentów biznesplanów w ramach  projektu pt. „KOMPETENCJE-PRACA-SUKCES Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów WUM jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert – 23.02.2017 r.

Zmiana terminu skladania ofert ( z dnia 23.02.2017)- 27.02.2017


Zapytanie ofertowe aktualne  -zmiana w punkcie XI Postanowienia końcowe podpunkt 2

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wykaz osób

Oświadczenie o przetwarzaniu danych

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE


15.02.2017

Znak Sprawy: APP/163/FS191/2017/EL/1243

Zapytanie ofertowe:

Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami oraz zamieszczenie wszystkich informacji w systemie informatycznym SOWA w ramach Konkursu Nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich dotyczące zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich.

Termin składania ofert: do 20.02.2017r. do godz. 16.00

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;

Załącznik nr 2 – Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE


10.02.2017

Znak Sprawy: APP_165_NCBR119_2017_EL_1635

Zapytanie ofertowe:

usługa obejmująca dobową hospitalizację i 5 wizyt ambulatoryjnych  w okresie 9 tygodni leczenia dla 50 uczestników  badania klinicznego  z przewlekłą, trudno gojącą się raną w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu badawczo-rozwojowego pn. „Potencjał terapeutyczny mezenchmalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro - uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek”  zwanego dalej "Projektem", współfinansowanym w ramach umowy nr STRATEGMED2/267976/13/NCBR/2015 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Termin składania ofert: 17.02.2017 do godziny 16.00

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Wzór umowy z załącznikami

Załączniki do  wzoru UMOWY

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

25.01.2017 
Znak sprawy APP/161/NCBR56/2017

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert na stanowisko młodszego asystenta badawczo-rozwojowego w obszarze badawczym: doświadczalna chirurgia onkologiczna, onkologia, inżynieria komputerowa, inżynieria medyczna, który będzie realizował zadania merytoryczne w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED.

Termin składania ofert: 01.02.2017 r. do godz.16:00

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE24.01.2017

Znak sprawy APP_162_EOG11_2017

Zapytanie ofertowe dotyczy współpracy przy realizacji polsko-norweskiego projektu badawczego PRACTA w zakresie analiz i konsultacji statystycznych w postaci przepracowania maksymalnie 100 godzin w cyklach i terminach ustalonych z Zamawiającym, obejmującej przynajmniej 2 spotkania po 3h tygodniowo z badaczami zespołu PRACTA. Zadanie stanowi kontynuację (uzupełnienie i pogłębienie) już rozpoczętych analiz statystycznych. 

Termin składania ofert mija 30.01.2017 r. o godz. 14.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o zamknięciu postępowania


Znak sprawy APP/159/FS156/2017

Zapytanie ofertowe dotyczy opracowania (wraz z przeniesieniem praw autorskich) utworu/dzieła w postaci rozdziałów/podrozdziałów do  publikacji pn. „Kompendium z psychiatrii i pielęgniarstwa psychiatrycznego” w ramach projektu pt. "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa 13.01.2017 r.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze

04/01/2017

Znak sprawy APP_160_EOG11_2016

Zapytanie ofertowe dotyczy tłumaczenia na język angielski lub korektę językową przez English native speakera 4 artykułów naukowych. Zadanie to jest częścią projektu PRACTA realizowanego w ramach Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza.

Termin składania ofert upływa 11.01.2017 r. do godz. 14:00. 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze


30/12/2016

Znak sprawy APP/154/FS156_2016/EL/6676

Zapytanie ofertowe dotyczy przygotowania do druku, druku oraz dostarczenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego trzech publikacji w ramach projektu pt. "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze

Termin składania ofert upływa 10.01.2017 r.30/12/2016

Znak sprawy: APP_157_NCBR109_2016

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji usług merytorycznych (w charakterze lekarza), w ramach projektu „Zastosowanie technologii telemedycznych w nowym modelu organizacji i realizacji kompleksowej rehabilitacji chorych z niewydolnością serca TELEREH-HF (badanie wieloośrodkowe)”, akronim TELEREH-HF, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych”, STRATEGMED I.

W ramach przedmiotowej procedury zamówienia Zamawiający zamierza zawrzeć umowy z maksymalnie czterema Wykonawcami z różnych ośrodków na realizację tożsamego zakresu usług.

Termin składania ofert upływa 10.01.2017 r.

Dokumenty:

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty


30/12/2016

Znak sprawy: APP_158_NCBR136_2016

Zapytanie ofertowe dotyczy zlecenia usługi realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu ,,Nieinwazyjny monitoring we wczesnym wykrywaniu migotania przedsionków (AF)”, akronim NOMED-AF, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych”, STRATEGMED II.

Termin składania ofert upływa 13.01.2017 r. o godz. 16.00.

Dokumenty:

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty


30/12/2016

Znak sprawy: APP_156_NCBR109_2016

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji usług w charakterze Technika elektroradiologii, w ramach projektu „Zastosowanie technologii telemedycznych w nowym modelu organizacji i realizacji kompleksowej rehabilitacji chorych z niewydolnością serca TELEREH-HF (badanie wieloośrodkowe)”, akronim TELEREH-HF, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych”, STRATEGMED I.

Termin składania ofert upływa 10.01.2017 r.

Dokumenty:

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty


30/12/2016

Znak sprawy: APP_155_NCBR109_2016

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji usług pielęgniarskich (w charakterze pielęgniarki klinicznej koordynującej) w ramach projektu „Zastosowanie technologii telemedycznych w nowym modelu organizacji i realizacji kompleksowej rehabilitacji chorych z niewydolnością serca TELEREH-HF (badanie wieloośrodkowe)”, akronim TELEREH-HF, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych”, STRATEGMED I.

Termin składania ofert upływa 10.01.2017 r.

Dokumenty:

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty


02/12/2016

Znak sprawy: APP_153_EOG11_2016

Zapytanie ofertowe dotyczy współpracy przy realizacji polsko-norweskiego projektu badawczego PRACTA w zakresie analiz i konsultacji statystycznych w postaci przepracowania maksymalnie 70 godzin w cyklach i terminach ustalonych z Zamawiającym, obejmującej przynajmniej 2 spotkania po 3h tygodniowo z badaczami zespołu PRACTA. Zadanie stanowi  kontynuację (uzupełnienie i pogłębienie) już rozpoczętych analiz statystycznych. 

Termin składania ofert upływa 06.12.2016 r. o godz. 15.30.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy


03/11/2016

Znak sprawy: APP_149_EOG11_2016

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi przygotowania cateringu na seminarium zamykające projekt w dniu 17 listopada 2016 r. Zadanie to jest częścią projektu PRACTA realizowanego w ramach Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza.

Termin składania ofert: 09.11.2016 godz. 12:00

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze oferty


25/10/2016

Znak sprawy: APP_148_NCBR136_2016

Zapytanie ofertowe dotyczy zatrudnienia na umowę zlecenie osoby do realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu ,,Nieinwazyjny monitoring we wczesnym wykrywaniu migotania przedsionków (AF)”, akronim  NOMED-AF, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych”, STRATEGMED II

Termin składania ofert: 4 listopada 2016 r.

Dokumenty:


21/10/2016

Znak sprawy: APP_147_EOG11_2016

Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego, zakończonego sporządzeniem Sprawozdania wraz z opinią Projektu pn.: Promoting Active Aging in Public Health Care: Recognizing Patient Psychosocial  Needs and Enhancing Doctor Interpersonal Competencies” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w ramach Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej, realizowanego na podstawie umowy dofinansowania Nr Pol-Nor/200856/34/2013 z dnia 09.09.2013 r.  wraz z aneksami, realizowanego przez 2 jednostki naukowe: Warszawski Uniwersytet Medyczny,  Norwegian University of Science and Technology.

Audyt musi zostać przeprowadzony zgodnie z wytycznymi Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe (http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/informacje/art,2686,wytyczne-dotycz... ).


Termin składania ofert: 27.10.2016 r. do godz. 14.00


Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 4 Wykaz osób odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze oferty


18/10/2016

Znak sprawy: APP/146/NCBR56/2016
Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert przez 
osoby z doświadczeniem badawczo-rozwojowym w nawigacji komputerowej, które będą realizowały zadania merytoryczne w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED.

Termin składania ofert: 25.10.2016 r. godz.16:00

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE11.10.2016

Znak sprawy: APP/145/NCBR99/2016

Przedmiotem zapytania jest realizacja usługi w projekcie pn. „Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, smaku, powonienia)” – akronim INNOSENSE,  realizowanym ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STATEGMED I „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych”, w celu wykonania analiz i konsultacji merytorycznych z zakresu okulistycznego, optycznego i sprzętowego, w zakresie działania aparatury okulistycznej oraz metodologii badań przesiewowych i analiz eksploracyjnych wyników.

Termin składania ofert: 13.10.2016 r.

04.10.2016

Znak sprawy: APP/144/NCBR99/2016

Przedmiotem zapytania jest realizacja usługi w projekcie pn. „Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, smaku, powonienia)” – akronim INNOSENSE,  realizowanym ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STATEGMED I „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych”, w celu wykonania analiz i konsultacji merytorycznych z zakresu okulistycznego, optycznego i sprzętowego, w zakresie działania aparatury okulistycznej oraz metodologii badań przesiewowych i analiz eksploracyjnych wyników.

Termin składania ofert: 07.10.2016 r.23/09/2016

Znak sprawy: APP/143/7PR23/2016

Przedmiotem zapytania jest realizacja usługi tłumaczenia symultanicznego (język angielski) sesji „Urazy głowy”, organizowanej podczas Międzynarodowych Targów Medycznych WIHE 2016, w ramach międzynarodowego projektu badawczego CREACTIVE „Wieloośrodkowe badanie obserwacyjne epidemiologii i wyników leczenia pacjentów z średniociężkimi i ciężkimi urazami głowy w oddziałach intensywnej terapii w Europie”, dofinansowanego z 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Termin składania ofert: 30.09.2016 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE20/09/2016

Znak sprawy APP/142/FS159/2016

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji wniosku o dofinansowanie projektu wraz z zamieszczeniem wszystkich informacji w systemie informatycznym IP w ramach Konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach  Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty Aplikacyjne”, IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  2014 - 2020 PO IR.

Termin składania ofert upływa 26.09.2016 r. o godz. 16.00.

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 Formularz ofertowy

Zał. 3 Wykaz wykonanych usług


13/09/2016

Znak sprawy: APP_141_EOG11_2016

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi realizacji publikacji e-learningu na płytach CD w ilości 300 sztuk, w ramach projektu PRACTA realizowanego przez WUM. Usługa obejmuje: projekt graficzny nadruku na płycie i projekt graficzny opakowania (ecopack) z wykorzystaniem elementów graficznych dostarczonych przez Zamawiającego i własnych, tłoczenie (łącznie z matrycą, wytłoczeniem danych oraz nadrukiem offset lub sitodruk), wykonanie 6-kartkowych książeczek, wykonanie opakowań ecopack (wydruk, foliowanie, lakierowanie i łamanie), konfekcjonowanie, foliowanie gotowego produktu, zamieszczenie nalepek na opakowaniu foliowym. 

Zadanie to jest częścią projektu PRACTA realizowanego w ramach Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza.

Termin składania ofert: 19.09.2016 r. do godz. 12.00.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zawiadomenie o wyborze oferty


06/09/2016

Znak sprawy: APP/139/NCBR56/2016
 

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert na stanowisko młodszego asystenta badawczo-rozwojowego w obszarze badawczym: doświadczalna chirurgia onkologiczna, onkologia, inżynieria komputerowa, inżynieria medyczna, którzy będą realizowali zadania merytoryczne w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED.

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE


06/09/2016

Znak sprawy: APP/138/NCBR56/2016

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert przez osoby z doświadczeniem badawczo-rozwojowym w obszarze doświadczalnej chirurgii onkologicznej, onkologii, projektowania komputerowego wspomagania operacji, które będą realizowały zadania merytoryczne w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED.

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Postępowanie nierozstrzygnięte - brak ofert 


06/09/2016

Znak sprawy: APP/137/NCBR56/2016

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert przez osoby z doświadczeniem badawczo-rozwojowym w obszarze doświadczalnej chirurgii onkologicznej, onkologii, inżynierii komputerowej i medycznej, które będą realizowały zadania merytoryczne w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED.

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE


06/09/2016

Znak sprawy: APP/136/NCBR56/2016

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert przez osoby z doświadczeniem badawczo-rozwojowym w obszarze doświadczalnej chirurgii onkologicznej, onkologii, inżynierii materiałowej i medycznej, które będą realizowały zadania merytoryczne w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED.

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Postępowanie nierozstrzygnięte - brak ofert 


06/09/2016

Znak sprawy: APP/135/NCBR56/2016

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert przez osoby z doświadczeniem badawczo-rozwojowym w obszarze doświadczalnej chirurgii onkologicznej, onkologii, inżynierii materiałowej w projektowaniu materiałów medycznych, które będą realizowały zadania merytoryczne w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED.

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE 


06/09/2016

Znak sprawy: APP/134/NCBR56/2016

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert przez osoby z doświadczeniem badawczo-rozwojowym w nawigacji komputerowej, które będą realizowały zadania merytoryczne w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED.

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Postępowanie nierozstrzygnięte


06/09/2016

Znak sprawy: APP/133/NCBR56/2016

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert przez osoby z doświadczeniem badawczo-rozwojowym w medycznej inżynierii komputerowej, które będą realizowały zadania merytoryczne w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED.

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE


06/09/2016

Znak sprawy: APP/132/NCBR56/2016

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert przez SPECJALISTÓW w zakresie medycyny i inżynierii komputerowej, którzy będą realizowali zadania merytoryczne w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED.

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Postępowanie nierozstrzygnięte - brak ofert 


06/09/2016

Znak sprawy: APP/131/NCBR56/2016

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert przez EKSPERTÓW w zakresie onkologii i biobankowania tkanek, którzy będą realizowali zadania merytoryczne w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED.

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:26/08/2016

Znak sprawy APP_116_EOG11_2016

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi przygotowania cateringu w dniach 13-14 września 2016 r. dla 9 osób, uczestniczących w warsztacie polsko-norweskim. Szczegóły zostały zamieszczone w Załączniku nr 1 – Formularzu oferowym. Zadanie to jest częścią projektu PRACTA realizowanego w ramach Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza.

Termin składania ofert upływa 02.09.2016 r. o godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


23/08/2016

Znak sprawy: APP/118/NCBR56/2016

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert przez EKSPERTÓW w zakresie medycyny i inżynierii komputerowej, którzy będą realizowali zadania merytoryczne w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED.

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 wzór umowy zlecenia

23/08/2016

Znak sprawy: APP/119/NCBR56/2016

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert przez EKSPERTÓW w zakresie medycyny i inżynierii materiałowej, którzy będą realizowali zadania merytoryczne w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED.

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 wzór umowy zlecenia

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

 

23/08/2016

Znak sprawy: APP/120/NCBR56/2016

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert przez EKSPERTÓW w zakresie onkologii
i biobankowania tkanek
, którzy będą realizowali zadania merytoryczne w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED.

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 wzór umowy zlecenia

 23/08/2016

 Znak sprawy: APP/121/NCBR56/2016

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert przez SPECJALISTÓW w zakresie medycyny i inżynierii komputerowej, którzy będą realizowali zadania merytoryczne w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED.

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 wzór umowy zlecenia

23/08/2016

Znak sprawy: APP/122/NCBR56/2016

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert przez SPECJALISTÓW w zakresie onkologii i biobankowania tkanek, którzy będą realizowali zadania merytoryczne w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED.

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 wzór umowy zlecenia

23/08/2016

Znak sprawy: APP/123/NCBR56/2016

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert przez osoby z doświadczeniem badawczo-rozwojowym w medycznej inżynierii komputerowej, które będą realizowały zadania merytoryczne w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED.

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 wzór umowy zlecenia

23/08/2016 

Znak sprawy: APP/124/NCBR56/2016

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert przez osoby z doświadczeniem badawczo-rozwojowym w nawigacji komputerowej, które będą realizowały zadania merytoryczne w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED.

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 wzór umowy zlecenia

23/08/2016

Znak sprawy: APP/125/NCBR56/2016

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert przez osoby z doświadczeniem badawczo-rozwojowym w obszarze doświadczalnej chirurgii onkologicznej, onkologii, inżynierii materiałowej w projektowaniu materiałów medycznych, które będą realizowały zadania merytoryczne w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED.

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 wzór umowy zlecenia

Postępowanie nierozstrzygnięte


23/08/2016

Znak sprawy: APP/126/NCBR56/2016

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert przez osoby z doświadczeniem badawczo-rozwojowym w obszarze doświadczalnej chirurgii onkologicznej, onkologii, inżynierii materiałowej
i medycznej,
które będą realizowały zadania merytoryczne w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED.

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 wzór umowy zlecenia

Postępowanie nierozstrzygnięte - brak ofert 


23/08/2016

Znak sprawy: APP/127/NCBR56/2016

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert przez osoby z doświadczeniem badawczo-rozwojowym w obszarze doświadczalnej chirurgii onkologicznej, onkologii, inżynierii komputerowej i medycznej, które będą realizowały zadania merytoryczne w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED.

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 wzór umowy zlecenia

23/08/2016

Znak sprawy: APP/128/NCBR56/2016

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert przez zlecenie osoby z doświadczeniem badawczo-rozwojowym w obszarze doświadczalnej chirurgii onkologicznej, onkologii, projektowania komputerowego wspomagania operacji, które będą realizowały zadania merytoryczne w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED.

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 wzór umowy zlecenia

23/08/2016

Znak sprawy: APP/129/NCBR56/2016

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert przez zlecenie 2 młodszych asystentów badawczo-rozwojowych w obszarze badawczym: doświadczalna chirurgia onkologiczna, onkologia, inżynieria komputerowa, inżynieria medyczna, którzy będą realizowali zadania merytoryczne w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED.

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 wzór umowy zlecenia

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE


19/08/2016

Znak sprawy APP_116_EOG11_2016

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi przygotowania cateringu w dniach 13-14 września 2016 r. dla 9 osób, uczestniczących w warsztacie polsko-norweskim. Szczegóły zostały zamieszczone w Załączniku nr 1 – Formularzu oferowym. Zadanie to jest częścią projektu PRACTA realizowanego w ramach Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza.

Termin składania ofert upływa 26.08.2016 r. o godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru


18/08/2016

Znak sprawy APP/117/FS181/2016

Zapytanie ofertowe dotyczy wyłonienia partnera, który będzie współpracował z WUM przy opracowaniu i realizacji projektu, w ramach konkursu nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 Ścieżki Kopernika 2.0, ogłoszonego przez NCBR.

Termin składania ofert upływa 09.09.2016 r. o godz. 15.00.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze (brak ofert)


12/08/2016

Znak sprawy APP/115/NCBR56/2016

Zapytanie ofertowe dotyczy zatrudnienia na umowę zlecenie eksperta do oceny materiału klinicznego i laboratoryjnego w zakresie znakowania molekularnego komórek nowotworowych preparatami genowymi rAAV, w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED

Termin składania ofert upływa 22.08.2016 r. o godz. 12.00.


Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy zlecenia


Zawiadomienie o wyborze oferty

------------------------------------------------------------------------------------------------

28/07/2016

Znak sprawy APP/112/FS177/2016/EL/8682

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (w tym: studium wykonalności) oraz zamieszczeniem wszystkich informacji w systemie informatycznym MEWA 2.0 w ramach Konkursu ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 E-usługi; poddziałanie 2.1.1. E-usługi dla Mazowsza, Typ projektu: Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych  z edukacją na uczelniach wyższych.

Termin składania ofert upływa 01.08.2016 r. o godz. 16.00.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze oferty


27/07/2016

Znak sprawy

APP/106/FS156_2016/EL/6438

Przedmiotem zamówienia jest dostawa książek. 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt. „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POWR.05.04.00-00-0028/15-00

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Wzór protokołu odbioru

Termin składania ofert upływa 04.08.2016 r o godzinie 16.00.

Informacja o wybranym wykonawcy:

Nazwa: Super Siódemka Lucjan Wypych Sp.J.

Adres: ul. Opłotki 23, 60-012 Poznań

Data wpłynięcia oferty: 02.08.2016 r.

Cena: 8 100,23 zł
26/07/2016

Znak sprawy APP/111/FS159/2016

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji wniosku o dofinansowanie projektu wraz z zamieszczeniem wszystkich informacji w systemie informatycznym IP w ramach Konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach  Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty Aplikacyjne”, IV Osi priorytetowej Programu Badawczego Inteligentny Rozwój  2014 - 2020 PO IR.

Termin składania ofert upływa 02.08.2016 r. o godz. 16.00.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

05/07/2016

Znak sprawy APP/106/FS156_2016/EL/6438

Przedmiotem zamówienia jest dostawa książek. 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt. "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POWR.05.04.00-00-0028/1210/494

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Wzór protokołu odbioru

Termin składania ofert upływa 12.07.2016 r.

Zawiadomienie o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru


24/06/2016

Znak sprawy APP_105_EOG11_2016

Zapytanie ofertowe dotyczące tłumaczenia na język angielski lub korektę językową 6 artykułów naukowych. Zadanie to jest częścią projektu PRACTA realizowanego w ramach Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze oferty

Na oferty czekamy do 1 lipca br. do godz. 14.00


06/06/2016

Znak sprawy APP/104/NCBR56/2016

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi przygotowania kolacji w dniu 16.06.2016 r. dla członków zespołu projektowego MentorEye realizujących projekt pn.: "Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów" współfinansowany ze środków NCBiR w ramach strategicznego programu badań naukowych i rozwojowych STRATEGMED.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Na oferty czekamy do dnia 13/06/2016 r.

Zawiadomienie o zamknięciu postepowania bez dokonania wyboru
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06/06/2016

Znak sprawy APP/103/NCBR56/2016

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi cateringowej w dniu 16-17.06.2016 r. dla członków zespołu projektowego MentorEye  realizujących projekt pn.: "Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenbia nowotworów" współfinansowany ze środków NCBiR w ramach strategicznego programu badań naukowych i rozwojowych STRATEGMED.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Na oferty czekamy do dnia 13/06/2016 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11/05/2016

Zapraszamy do składania ofert cenowych na przygotowanie strony internetowej projektu GEMNS skierowanej do uczestników projektu.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Na oferty czekamy do 19/05/2016 do godz. 16:00

Znak sprawy APP_102_7PR24_2016

Zawiadomienie o wyborze oferty05/05/2016

Znak Sprawy: APP_92_NCBR99_2016_EL_3637

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi udostępnienia pomieszczeń wyposażonych w specjalistyczne urządzenia do badań narządu wzroku, niezbędne meble, urządzenia infrastruktury technicznej, a także leki i materiały medyczne, w celu realizacji projektu badawczo-rozwojowego pn.: „Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, powonienia)”.


Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Protokół odbioru


08.04.2016

Znak Sprawy: APP/114/EOG18/2016

Zapytanie ofertowe dotyczące

dostawy książek i edukacyjnych filmów DVD w języku angielskim na potrzeby realizacji 

projektu SUPP - Adaptacja kulturowa, integracja i wsparcie psychospołeczne dla studentów zagranicznych finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych:


Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załącznik nr 2


Znak Sprawy: APP_97_EOG11_2016


Zapytanie ofertowe dotyczy współpracy przy realizacji polsko-norweskiego projektu badawczego PRACTA w zakresie analiz i konsultacji statystycznych.


Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

31.03.2016

Znak Sprawy: APP/113/EOG18/2016

Zapytanie ofertowe dotyczące

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE dostawy książek i edukacyjnych filmów DVD w języku angielskim na potrzeby realizacji  projektu SUPP - Adaptacja kulturowa, integracja i wsparcie psychospołeczne dla studentów zagranicznych finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załącznik nr 2


Znak Sprawy: APP/95/EOG18/2016

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia pracownika (umowa zlecenie) na stanowisku: eksperta d/s korekty modułów e-learningu i e-ulotek (prawo)


Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1
Znak Sprawy: APP/94/EOG18/2016

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia pracownika (umowa zlecenie) na stanowisku: eksperta d/s korekty modułów e-learningu i e-ulotek (język polski)


Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1Znak Sprawy: APP/92/FS160_2016/EL/1577

Zapytanie ofertowe dotyczące sporządzenia kompleksowej dokumentacji wniosku o dofinansowanie wraz z audytem energetycznym, zgodnie z wymaganiami Konkursu nr POIS/1.3.1/1/2015 ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Załącznik A

Załącznik B

Załącznik C

Załącznik D

Załącznik E

Zmiana Zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy


Znak Sprawy: APP/93/EOG18/2016

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia pracownika (umowa zlecenie) na stanowisku: eksperta d/s korekty modułów e-learningu i e-ulotek (język polski)


Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1
Znak Sprawy: APP/92/FS160_2016/EL/1577

Zapytanie ofertowe dotyczące sporządzenia kompleksowej dokumentacji wniosku o dofinansowanie wraz z audytem energetycznym, zgodnie z wymaganiami Konkursu nr POIS/1.3.1/1/2015 ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

Informujemy, że termin składania ofert uległ zmianie: 26.02.2016 r. do godz. 16.00

Zmiana Zapytania ofertowego

Wyjaśnienia

Zawiadomienie o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru


Znak Sprawy: APP_91_H01_2016

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania i utrzymania strony internetowej projektu STREAM ('Strategies towards Excellence in Immuno-Oncology') finansowanego w ramach programu HORYZONT 2020


Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyniku postępowania
OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA  numer APP/90/FS158/2016 do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.05.03.00-IP.05-00-002/15

Ogłoszenie: pobierz

formularz zgłoszenia: pobierz
Znak Sprawy: APP_88_H01_2016

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania i utrzymania strony internetowej projektu STREAM ('Strategies towards Excellence in Immuno-Oncology') finansowanego w ramach programu HORYZONT 2020


Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyniku postępowania


Znak Sprawy: APP_PPP_2015/EL/17300

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania niezbędnych analiz przed planowanym uruchomieniem postępowania na wybór partnera prywatnego w ramach realizacji projektu pn. „Budowa Instytutu Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.


Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze oferty

Znak Sprawy: APP_87_EOG18_2015

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia pracownika (umowa zlecenie) na stanowisku: specjalista do spraw aktualizacji i unowocześniania podstawowych materiałów informacyjnych (Lider Działania 2 - tłumacz)


Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1


Znak Sprawy: APP_86_H01_2015


Request for proposals - we are looking for candidates willing to participate in STREAM project as PR Specialist

Request for proposals

Enquiry form

Appendix 3 to the form

Information on selection of the tenders


7/12/2015

Znak Sprawy: APP_85_EOG18_2015

Zapytanie ofertowe dotyczace zatrudnienia pracownika (umowa zlecenie) na stanowisku: creative thinker – specjalista do spraw kreacji e-learningu i broszur pod względem merytorycznym i technic


Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1

Znak Sprzwy: APP_84_EOG18_2015

Zapytanie ofertowe dotyczace zatrudnienia pracownika (umowa zlecenie) na stanowisku: specjalista do spraw aktualizacji i unowocześniania podstawowych materiałów informacyjnych (Lider Działania 2 - tłumacz)


Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załącznik nr 104/12/2015

Znak sprawy: APP_83_EOG18_2015

Request for proposals - we are looking for candidates willing to participate in SUPP project as Specialists in psychosocial support for international students


DEADLINE 11/12/2015,
DEADLINE change  14/12/2015!

documents:

Request for proposals

Enquiry form

Appendix 1 to the form

Information on selection of the tenders


04/12/2015


Znak sprawy: APP_82_EOG18_2015

Request for proposals - we are looking for candidates willing to participate in SUPP project as Specialists in students' health, well-being and psychosocial support


DEADLINE 11/12/2015, documents:

Request for proposals

Enquiry form

Appendix 1 to the form

Information on selection of the tenders
Znak sprawy: APP_81_EOG18_2015

Request for proposals - we are looking for  students interested in working as project assistants in SUPP project.

DEADLINE 10/12/2015, documents:

Request for proposals

Enquiry form

Appendix 1 to the form

Information on selection of the tenders


Znak sprawy: APP_EOG11_80_2015_EL_13939

Zapytanie ofertowe dot. produkcji kalendarzy biurkowych:


Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi: Projekt i produkcja kalendarzy biurkowych w ramach realizacji projektu „Promoting Active Ageing in Public Health Care: Recognizing Patient Psychosocial Needs and Enhancing Doctor Interpersonal Competencies” finansowanego w ramach  Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza


Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wizualizacja

Zawiadowmienie o wyborze oferty26/11/2015


Znak sprawy: APP_78_EOG07_2015


Projekt: Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców


 Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza do złożenia ofert dotyczących:

Zatrudnienia na umowę zlecenie Edukatora, który przeprowadzi szkolenia w przedszkolach w ramach edukacji bezpośredniej projektu "Dzieciństwo bez próchnicy" wedle harmonogramu.


Oferty należy złożyć do dnia 3 grudnia 2015.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze ofertyZnak sprawy: APP_78_EOG05_2015_EL_14787

Projekt : „Opracowanie nowych przeciwnowotworowych strategii terapeutycznych wykorzystujących cząstki biologicznie wpływające na powstawanie naczyń limfatycznych”, finansowany z Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego

Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza do złożenia ofert cenowych dotyczących usługi:


Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego, zakończonego wydaniem przez audytora raportu i opinii z audytu w wersjach polskiej i angielskiej, zawierających wnioski i rekomendacje dla Projektu .


Zamówienie musi być wykonane do dnia 30 grudnia 2015 r.

Znak sprawy: APP_78_EOG05_2015_EL_14787

Zapytanie ofertowe

Opis zamówienia

Formularz ofertowy

Zasady promocji / maual

Zawiadomienie o wyborze oferty
19/11/2015 Znak sprawy: APP_77_FS91_2015_EL_13224/13244

Wykonanie usługi cateringowej dla uczestników spotkania zamykającego projekt pn. „Dydaktyka w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”, w dniu 17.12.2015 r.

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze oferty

Projekt "Dydaktyka w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza do złożenia ofert cenowych dotyczących:

Dostawy materiałów promocyjnych oznakowanych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi  promocji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiskowo

Oferty należy złożyć do dnia 24 listopada 2015 r.

Znak sprawy: APP_77_FS91_2015_EL_14285_14313

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zasady promocji / manual

Wizualizacja

Zawiadomienie o wyborze

Projekt "Dydaktyka w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza do złożenia ofert cenowych dotyczących usługi:

Projektu, wykonania oraz dostawy wraz z montażem tablicy pamiątkowej ze szkła hartowanego, decormat oraz  nadruk UV,  wykonanej  zgodnie z wytycznymi dotyczącymi  promocji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiskowo.

Zamówienie musi być wykonane do dnia 9 grudnia 2015 r.

Znak sprawy: APP_75_FS91__2015_EL_13483

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zasady promocji / maual

Wzór tablicy pamiątkowej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Projekt " Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Zapraszamy do składania ofert cenowych na wykonanie usługi przygotowania serwisu kawowego podczas spotkania otwierającego międzynarodowy projekt badawczy GEMNS.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Na oferty czekamy do 18/11/2015 do godz. 10:00

Znak sprawy APP_74_7PR24_2015

Zawiadomienie o wyborze oferty
Znak sprawy: APP_76_FS91__2015_EL_13490                                                                                               Wykonanie i dostawa 1000 szt. naklejek informacyjnych samoprzylepnych o wymiarach 7 x 5 cm, podłoże wykonane z foli aluminiowej lub innego wytrzymałego materiału, dostarczone na arkuszach A4 (maksymalnie 18 szt. naklejek na stronie) oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi  promocji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko                      

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Wzór

Zasady promocji/manua

Loga
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Projekt "Dydaktyka w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego " współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert cenowych przez wykonawców którzy przygotują i przeprowadzą szkolenie na temat   PR W BRANŻY MEDYCZNO-FARMACEUTYCZNEJ

znak sprawy: APP_70_FS146_2015

ZAPYTANIE OFERTOWE (zmienione 25.08.2015, godz. 11.30)

ZAŁĄCZNIK 1


Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Praxis - wzrost kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert cenowych przez wykonawców którzy przygotują i przeprowadzą szkolenie na temat   ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - akredytowane szkolenie PRINCE2 Foundation z egzaminem końcowym

znak sprawy: APP_68_FS146_2015

zapytanie ofertowe

załącznik 1Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert cenowych przez wykonawców którzy przygotują i przeprowadzą szkolenie na temat   PR W BRANŻY MEDYCZNO-FARMACEUTYCZNEJ - POSTĘPOWANIE NIE ROZTRZYGNIĘTE

znak sprawy: APP_69_FS146_2015

zapytanie ofertowe

załącznik 1

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Praxis - wzrost kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego7/2015

Znak sprawy: APP_67_FS10__2015_EL_8326

Wykonanie i dostawa 600 szt. naklejek informacyjnych samoprzylepnych o wymiarach 7 x 5 cm, podłoże wykonane z foli aluminiowej lub innego wytrzymałego materiału, dostarczone na arkuszach A4 (maksymalnie 18 szt. naklejek na stronie) oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wg. załączników. 

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Wzór

Zasady promocji/manua

Loga
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Projekt "Rozbudowa i unowocześnienie Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego " współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Znak sprawy: APP_66_FS10__2015_EL_8006 

Przygotowanie oraz publikacja w prasie ogólnokrajowej artykułu sponsorowanego dotyczącego realizacji Projektu pn. „Rozbudowa i unowocześnienie Centrum Biostruktury w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Zasady promocji/manual

Informacja o wyborze

Projekt "Rozbudowa i unowoczesnienie Centrum Biostruktury WUM " współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.7/2015

Znak sprawy: APP_65_FS10__2015_EL_8215

Projekt, wykonanie oraz dostawa dwóch roll-upów o wymiarach 100x200cm dla realizacji projektu „Rozbudowa i unowocześnienie Centrum Biostruktury w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.”, oznakowanych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi  promocji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiskowo

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

loga/tekst/zdjęcie

Zasady promocji/manual
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Projekt "Rozbudowa i unowoczesnienie Centrum Biostruktury WUM " współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


07/2015

Znak sprawy: APP_64_FS10__2015_EL_7927

Projekt, wykonanie oraz dostawa wraz z montażem dwóch tablic pamiątkowych ze szkła hartowanego wykonanych zgodnie z załączonym wzorem oraz zgodnie z wytycznymi dotyczącymi  promocji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Wzór

Zasady promocji/manual

Loga
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Projekt "Rozbudowa i unowoczesnienie Centrum Biostruktury WUM " współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


22/07/2015

Znak sprawy: APP _63_FS10_2015_EL_7924

Wykonanie usługi cateringowej na uroczystości otwarcia Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dniu 27.08.2015 r.

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Projekt "Rozbudowa i unowocześnienie Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego " współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Znak sprawy: APP _62_EOG18_2015

Request for proposals - we are looking for  students interested in working as project assistants in SUPP project.

DEADLINE 31/07/2015, documents:

Request for proposals

Enquiry form

Results


24.07.2015

Znak sprawy: APP _61_EOG18_2015

Request for proposals - we are looking for a person interested in working as Multimedia Producer in SUPP project.

DEADLINE 31/07/2015, documents:

Request for proposals

Appendix 1 - Enquiry formZnak sprawy: APP_60_EOG18_2015

Zapytanie ofertowe - usługa organizacji spotkania roboczego międzynarodowego projektu SUPP - Adaptacja kulturowa, integracja i wsparcie psychospołeczne dla studentów zagranicznych.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Znak sprawy: APP_59_FS20_2015_EL_7042

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie projektu zgodnego ze wzorem, wykonanie i dostawę wraz z montażem na ogrodzeniu, dużej tablicy pamiątkowej dla projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej, serwerowej i aplikacyjnej WUM"

 

 zaproszenie do składania ofert cenowych

załącznik nr 1 Formularz ofertowy

załącznik nr 2 Wytyczne dla beneficjentów...

załącznik nr 3 Wzór tablicy

 


Zapytanie ofertowe - powtórne - zaproszenie do składania ofert cenowych przez trenerów, którzy przygotują i przeprowadzą szkolenie na temat    ANALIZA DANYCH Z ZASTOSOWANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII KOMPUTEROWYCH Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU STATISTICA - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

znak sprawy: APP_57_FS146_2015

zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 życiorys

zał. 3 doświadczenie zawodowe


Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Praxis - wzrost kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


06.07.2015

Znak sprawy: APP_58_EOG18_2015

Request for proposals - we are looking for a person interested in working as Multimedia Producer in SUPP project.

DEADLINE 13/07/2015, 1 pm, documents:

Request for proposals

Enquiry form

Appendix 1 to the form


Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert cenowych przez trenerów, którzy przygotują i przeprowadzą szkolenie na temat    ANALIZA DANYCH Z ZASTOSOWANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII KOMPUTEROWYCH Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU STATISTICA

znak sprawy: APP_57_FS146_2015

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 życiorys

zał. 3 doświadczenie zawodowe


Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Praxis - wzrost kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoZapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert cenowych przez trenerów, którzy przygotują i przeprowadzą szkolenie na temat    ANALIZA DANYCH Z ZASTOSOWANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII KOMPUTEROWYCH - EXCEL, MS Access, MS SQL Server, SQL

znak sprawy: APP_56_FS146_2015

zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 życiorys

zał. 3 doświadczenie zawodowe


Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Praxis - wzrost kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


06/2015

Znak sprawy: APP_55_FS91__2015_EL_7102

Wykonanie i dostawa 1000 szt. naklejek informacyjnych samoprzylepnych o wymiarach 7 x 5 cm., podłoże wykonane z foli aluminiowej lub innego wytrzymałego materiału, oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi  promocji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Wzór

Zasady promocji/manual

Loga
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Projekt "Dydaktyka w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego " współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


22.06.2015

Znak sprawy: APP_54_EOG18_2015

Request for proposals - we are looking for a person interested in working as Multimedia Producer in SUPP project.

DEADLINE 29/06/2015, documents:

Request for proposals

Enquiry form

Appendix 1 to the form

Results


Znak sprawy: APP_49_EOG18_2015

Request for proposals - we are looking for  students interested in working as project assistants in SUPP project.

DEADLINE 29/06/2015, documents:

Request for proposals

Enquiry form

Appendix 1 to the form

Information on selection of the tenders


Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert cenowych przez trenerów, którzy przygotują i przeprowadzą szkolenie na temat   PRAWO MEDYCZNE I PRAWA PACJENTA - WARSZTATY Z ANALIZĄ STUDIÓW PRZYPADKÓW

znak sprawy: APP_53_FS146_2015

Zaproszenie do skladania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 życiorys

zał. 3 doświadczenie zawodowe

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Praxis - wzrost kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert cenowych przez trenerów, którzy przygotują i przeprowadzą szkolenie na temat    ANALIZA DANYCH Z ZASTOSOWANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII KOMPUTEROWYCH

znak sprawy: APP_52_FS146_2015

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 życiorys

zał. 3 doświadczenie zawodowe


Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Praxis - wzrost kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Znak sprawy: APP_51_EOG18_2015 - ZAPYTANIE UNIEWAŻNIONE

Zapytanie ofertowe - usługa organizacji spotkania roboczego międzynarodowego projektu SUPP - Adaptacja kulturowa, integracja i wsparcie psychospołeczne dla studentów zagranicznych. 

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy


postanowienia do umowy


Znak sprawy: APP_48_EOG18_2015

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert cenowych przez EKSPERTÓW z zakresu nauk humanistycznych, którzy będą realizowali zadania projektu SUPP - Adaptacja kulturowa, integracja i wsparcie psychospołeczne dla studentów zagranicznych

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT


Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert cenowych przez trenerów, którzy przygotują i przeprowadzą szkolenie na temat    NETWORKING

znak sprawy: APP_46_FS146_2015

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 życiorys

zał. 3 doświadczenie zawodowe

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT


Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Praxis - wzrost kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert cenowych przez trenerów, którzy przygotują i przeprowadzą szkolenie na temat    EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA

znak sprawy: APP_45_FS146_2015

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 życiorys

zał. 3 doświadczenie zawodowe

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Praxis - wzrost kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert cenowych przez trenerów, którzy przygotują i przeprowadzą szkolenie na temat    KOMUNIKACJA Z PACJENTEM Z ELEMENTAMI MIĘDZYKULTUROWYMI - SZKOLENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM

znak sprawy: APP_44_FS146_2015

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 życiorys

zał. 3 doświadczenie zawodowe

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Praxis - wzrost kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoZapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert cenowych przez trenerów, którzy przygotują i przeprowadzą szkolenie na temat   INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

znak sprawy: APP_43_FS146_2015

Postępowanie nie rozstrzygnięte ze względu na brak ofert spełniających wszystkie kryteria.

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 życiorys

zał. 3 doświadczenie zawodowe


Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Praxis - wzrost kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoZapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert cenowych przez trenerów, którzy przygotują i przeprowadzą szkolenie na temat    NETWORKING

znak sprawy: APP_42_FS146_2015

Postępowanie nie rozstrzygnięte ze względu na brak ofert spełniających wszystkie kryteria.

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 życiorys

zał. 3 doświadczenie zawodowe

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Praxis - wzrost kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert cenowych przez trenerów, którzy przygotują i przeprowadzą szkolenie na temat    PERSONAL BRANDING

znak sprawy: APP_41_FS146_2015

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 życiorys

zał. 3 doświadczenie zawodowe

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Praxis - wzrost kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoZapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert cenowych przez trenerów, którzy przygotują i przeprowadzą szkolenie na temat    KOMUNIKACJA Z PACJENTEM Z ELEMENTAMI MIĘDZYKULTUROWYMI - SZKOLENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM

znak sprawy: APP_40_FS146_2015

Postępowanie nie rozstrzygnięte ze względu na brak ofert spełniających wszystkie kryteria.

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 życiorys

zał. 3 doświadczenie zawodowe


Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Praxis - wzrost kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoZapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert cenowych przez trenerów, którzy przygotują i przeprowadzą szkolenie na temat    EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA

znak sprawy: APP_39_FS146_2015


Postępowanie nie rozstrzygnięte ze względu na brak ofert spełniających wszystkie kryteria.

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 życiorys

zał. 3 doświadczenie zawodowe


Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Praxis - wzrost kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoZapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert cenowych przez trenerów, którzy przygotują i przeprowadzą szkolenie na temat    SKUTECZNA WSPÓŁPRACA

znak sprawy: APP_38_FS146_2015

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 życiorys

zał. 3 doświadczenie zawodowe

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Praxis - wzrost kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert cenowych przez trenerów, którzy przygotują i przeprowadzą szkolenie na temat    KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

znak sprawy: APP_37_FS146_2015

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 życiorys

zał. 3 doświadczenie zawodowe

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Praxis - wzrost kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


05/2015

APP_36_7PR21_2015_EL_5109

Usługa cateringowa podczas Warsztatów: „Molecular diagnostic in cancer”, 8 czerwca 2015, od godziny 08:00 do 17.00, w Auli A Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Księcia Trojdena 2a, realizowanych w ramach projektu BASTION pn.: From Basic to Translational Research in Oncology.

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze


Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert cenowych przez trenerów, którzy przygotują i przeprowadzą szkolenie na temat    KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE (nowe dokumenty skorygowane w zakresie terminów pojawią się na stronie w dniu dzisiejszym tj. 13.05.2015 z odpowiednio wydłużonym terminem na składanie ofert)

znak sprawy: APP_30_FS146_2015

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 Formularz ofertowy

zał. 2 Życiorys

zał. 3 Doświadczenie zawodowe

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Praxis - wzrost kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert cenowych przez trenerów, którzy przygotują i przeprowadzą szkolenie na temat    SKUTECZNA WSPÓŁPRACA - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE (nowe dokumenty skorygowane w zakresie terminów pojawią się na stronie w dniu dzisiejszym tj. 13.05.2015 z odpowiednio wydłużonym terminem na składanie ofert)

znak sprawy: APP_31_FS146_2015

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Zał. 1 Formularz ofertowy

Zał. 2 Życiorys

Zał. 3 Doświadczenie zawodowe


Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Praxis - wzrost kompetencji stodentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert cenowych przez trenerów, którzy przygotują i przeprowadzą szkolenie na temat    SZTUKA PREZENTACJI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH

znak sprawy: APP_32_FS146_2015

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Zał. 1 formularz ofertowy

Zał. 2 życiorys

zał. 3 doświadczenie zawodowe

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Praxis - wzrost kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoZapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert cenowych przez trenerów, którzy przygotują i przeprowadzą szkolenie na temat    KREATYWNE MYŚLENIE

znak sprawy: APP_33_FS146_2015

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

zał. 1 Formularz ofertowy

zał. 2 życiorys

zał. 3 doświadczenie zawodowe

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zamównienie jest realizowane w ramach projektu "Praxis - wzrost kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert cenowych przez trenerów, którzy przygotują i przeprowadzą szkolenie na temat   INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Postępowanie nie rozstrzygnięte ze względu na brak ofert spełniających wszystkie kryteria.

znak sprawy: APP_34_FS146_2015

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 życiorys

zał. 3 doświadczenie zawodowe

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Praxis - wzrost kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert przez trenerów, którzy przygotują i przeprowadzą szkolenie na temat     EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE (nowe dokumenty skorygowane w zakresie terminów pojawią się na stronie w dniu dzisiejszym tj. 13.05.2015 z odpowiednio wydłużonym terminem na składanie ofert)

znak sprawy: APP_35_FS146_2015

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Zał. 1 Formularz ofertowy

Zał. 2 Życiorys

Zał. 3 Doświadczenie zawodowe

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Praxis - wzrost kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


04/2015

Znak sprawy: APP_29_FS21_2015_EL_4437

Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby organizacji spotkania zamykającego projekt w  ilości 25 szt. (kompletów) projekt: „Poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny” zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Szczegółowy opis przemiotu zamówienia w Załączniku nr 1.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 formularz cenowy
03/2015
Znak sprawy: APP_27_FS21_2015_EL_4123

Usługa cateringowa dla 25 osób +/- 5% podczas  spotkania zamykającego projekt: „Poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny” zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Szczegółowy opis przemiotu zamówienia w Załączniku nr 1.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze02/2015

Znak sprawy: APP_26_FS21_2015_EL_3135

Artykuł sponsorowany przedstawiający wyniki badań naukowych z zakresu nauk biomedycznych i promujących projekt „Poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny” zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Celem publikacji ma być zainteresowanie czytelników biznesowych odkryciami badań naukowych o potencjale komercyjnym i możliwym zastosowaniu w leczeniu przewlekłej

niewydolności żylnej i innych wskazań.


Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

 Zawiadomienie o wyborze

01/2015

Znak sprawy: APP_23_FS91__2015_EL_2343

Wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej o wymiarach 3x2m (dł. szer.), według załączonego projektu, oznakowanie zgodnie z wytycznymi dotyczącymi  promocji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiskowo wg. załączników. Materiał odporny na działanie czynników atmosferycznych, malowany proszkowo trwały podkład (aluminium lub inne). Gwarancja minimum 3 lata


Zaproszenie do składania ofert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Wzór

Zasady promocji/manual

Loga
Zawiadomienie o wyborze

Projekt "Dydaktyka w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego " współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


11/2014

W związku z realizowanym projektem: pt. Poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny poszukujemy wykonawcy, który:

1.       przygotuje i dokona zgłoszenia patentowego w Europejskim Urzędzie Patentowym EPO

DOKUMENTY DO POSTĘPOWANIA

Zaproszenie do składani fert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Projekt  „Poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny” współfinansowany przez  Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


10/2014

Znak sprawy: APP_15_FS10__2014_EL_9678

Wykonanie i dostawa 500 szt. naklejek informacyjnych samoprzylepnych o wymiarach 7 x 5 cm., podłoże wykonane z foli aluminiowej lub innego wytrzymałego materiału, oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi  promocji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Wzór

Zasady promocji/manual

Loga
Zawiadomienie o wyborze


Projekt "Rozbudowa i unowocześnienie Centrum Biostruktury w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.09/2014

Znak sprawy: APP_13_7PR21_EL_11055_2014


Usługa cateringowa podczas warsztatów poświęconych cytometrii przepływowej w onkologii molekularnej, organzowanych w dniach 15-16 października 2014 oraz podczas warsztatów poświęconych wykorzystaniu technik analizy genomu w badaniach nowotworów organizowanych dnia 28 października 2014, realizowanych w ramach projektu BASTION pn.: From Basic to Translational Research in Oncology

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze
znak sprawy: APP_11_FS10_2014_EL_11110

Wykonanie robót budowlano-montażowych i instalacyjnych warunkujących uzyskanie akredytacji laboratorium sądowego w Pracownik Genetyki w Zakładzie Medycyny Sadowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Przy Ul. Oczki 1 W Warszawie

 

Zapytanie ofertowe

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego


Projekt "Rozbudowa i unowocześnienie Centrum Biostruktury w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
08/2014

Znak sprawy: APP_03_7PR21_EL_5840_2014

Usługa cateringowa podczas Warsztatów: Techniki analityczne używane w biologii naczyń nowotworów realizowanego w ramach projektu BASTION pn.: From Basic to Translational Research in Oncology

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Wzór Umowy

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze07/2014

Znak sprawy: APP_01_EOG07_EL_5812_2014

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


 

06/2014

Znak sprawy: APP_01_NZT_2014_EL_4222

W związku z realizacją projektu „Poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny” poszukujemy wykonawcy ilustracji naukowych.

Przewidujemy wykonanie 18 - 20 ilustracji.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Projekt  „Poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny” współfinansowany przez  Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.05/2014

Znak sprawy: APP_01_1M19_2014_EL_5732

Usługa cateringowa podczas spotkania Międzynarodowej Grupy Doradczej (IAB) realizowanego w ramach projektu BASTION pn.: From Basic to Translational Research in Oncology


Zaproszenie do składania ofert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborzeZnak sprawy: APP_7PR23_EL_2086_2014

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat Marzec miesiącem świadomości urazów głowy w marcu 2014 w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia w ramach projektu "Collaborative Reaearch on Acute Traumatic brain Injury in intensive care medicine in Europe"

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
04/2014

znak sprawy: APP_01_1M19_2014_EL_428_A

Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego, zakończonego sporządzeniem sprawozdania wraz z opinią projektu pn.: Od badań podstawowych do zastosowań praktycznych w onkologii” o akronimie BASTION, finansowanego w ramach 7. PR CAPACIETIES (REGPOT) na podstawie kontraktu o nr 316254, zawartego przez Warszawski Uniwersytet Medyczny z Komisją Europejską.zwanego dalej „Projektem", realizowanego przez : Warszawski Uniwersytet Medyczny (Koordynator Projektu) i mającego na celu nawiązanie współpracy z 11. ośrodkami naukowymi i dwoma przedsiębiorstwami zajmującymi się komercjalizacją badań naukowych.

Zaproszenie do składania ofert cenowych

           Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego-Opis Zamówienia
           Załącznik nr 1 do Opisu Zamówienia
          
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
           Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
           Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze


Zamówienie realizowane jest ze środków Komisji Europejskiej w  ramach projektu:  ”Od badań podstawowych do zastosowań praktycznych w onkologii” o akronimie BASTION, finansowanego w ramach 7. PR CAPACIETIES (REGPOT)
03/2014 Zapytanie ofertowe: usługa cateringowa podczas spotkania partnerów projektu BIOIMPLANT

Znak sprawy : APP_01_1M15_EL_ 365_2014

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze

Projekt Bioimplanty dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
02/2014 Zapytanie ofertowe

znak sprawy: APP_01_1M19_2014_EL_428

Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego, zakończonego sporządzeniem sprawozdania wraz z opinią projektu pn.: Od badań podstawowych do zastosowań praktycznych w onkologii” o akronimie BASTION, finansowanego w ramach 7. PR CAPACIETIES (REGPOT) na podstawie kontraktu o nr 316254, zawartego przez Warszawski Uniwersytet Medyczny z Komisją Europejską.zwanego dalej „Projektem", realizowanego przez : Warszawski Uniwersytet Medyczny (Koordynator Projektu) i mającego na celu nawiązanie współpracy z 11. ośrodkami naukowymi i dwoma przedsiębiorstwami zajmującymi się komercjalizacją badań naukowych. Ośrodki i przedsiębiorstwa, działające w 8. krajach Unii Europejskiej, zadeklarowały swoją pomoc jako Organizacje

Partnerskie.

Zaproszenie do składania ofert cenowych

           Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego-Opis Zamówienia
           Załącznik nr 1 do Opisu Zamówienia
           Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

           Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
           Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze


Zamówienie realizowane jest ze środków Komisji Europejskiej w  ramach projektu:  ”Od badań podstawowych do zastosowań praktycznych w onkologii” o akronimie BASTION, finansowanego w ramach 7. PR CAPACIETIES (REGPOT)
01/2014 Zapytanie ofertowe

znak sprawy: APP_01_NZT_2013_EL_12072

Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego, zakończonego sporządzeniem Sprawozdania wraz z opinią Projektu pn.: Poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, 1.1.2.   Strategiczne programy badań  naukowych i prac rozwojowych, realizowanego na podstawie umowy dofinansowania Nr UDA.POIG.01.01.02-14-072/09-00 z dnia 30.12.2009r wraz z aneksami — zwanego dalej „Projektem", realizowanego przez 2 jednostki naukowe: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Farmaceutyczny

Zaproszenie do składani fert cenowych

           Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
           Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
           Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
           Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze
Projekt  „Poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny” współfinansowany przez  Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

05B/2013 Zapytanie ofertowe

znak sprawy: APP_01_2WG_EL_  8937_2013

W związku z realizowanym projektem: pt. „Opracowanie innowacyjnej metody zespolenia wewnętrznego kości długich z materiału biowchłanialnego” poszukujemy wykonawcy, który przeprowadzi badanie czystości patentowej i zdolności ochronnej przedmiotów praw własności przemysłowej oraz dokona zgłoszenia patentowego w RP, w Europejskim Urzędzie Patentowym EPO oraz międzynarodowego na ścieżce PCT.   

Zaproszenie do składani fert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE


Projekt pt. „Opracowanie innowacyjnej metody zespolenia wewnętrznego kości długich z materiału biowchłanialnego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozowju Egionalnego.
06/2013

znak sprawy: APP_01_NZT_2013_EL_16156

W związku z realizowanym projektem: pt. Poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny poszukujemy wykonawcy, który:

1.       przygotuje i dokona zgłoszenia patentowego w Europejskim Urzędzie Patentowym EPO

DOKUMENTY DO POSTĘPOWANIA

Zaproszenie do składani fert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE


Projekt  „Poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny” współfinansowany przez  Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
05A/2013 Zapytanie ofertowe

znak sprawy: APP_01_2WG_EL_  8937_2013

W związku z realizowanym projektem: pt. „Opracowanie innowacyjnej metody zespolenia wewnętrznego kości długich z materiału biowchłanialnego” poszukujemy wykonawcy, który przeprowadzi badanie czystości patentowej i zdolności ochronnej przedmiotów praw własności przemysłowej oraz dokona zgłoszenia patentowego w RP, w Europejskim Urzędzie Patentowym EPO oraz międzynarodowego na ścieżce PCT.   

Zaproszenie do składani fert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Brak  wpływu ważnych ofert.


Projekt pt. „Opracowanie innowacyjnej metody zespolenia wewnętrznego kości długich z materiału biowchłanialnego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozowju Egionalnego.05/2013 Zapytanie ofertowe
W związku z realizowanym projektem: pt. „Opracowanie innowacyjnej metody zespolenia wewnętrznego kości długich z materiału biowchłanialnego” poszukujemy wykonawcy, który przeprowadzi badanie czystości patentowej i zdolności ochronnej przedmiotów praw własności przemysłowej oraz  przeprowadzi zgłoszenie: patentowe w kraju RP, w Europejskim Urzędzie Patentowym EPO,  międzynarodowe na ścieżce PCT  w celu uzyskania praw wyłącznych i utrzymania  ich ochrony w odniesieniu do zgłoszenia wynalazku w ramach projektu.

znak sprawy: APP_01_2WG_EL_  8937_2013

Zaproszenie do składani fert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Postępowanie nierozstrzygnięte - brak ofert

Projekt pt. „Opracowanie innowacyjnej metody zespolenia wewnętrznego kości długich z materiału biowchłanialnego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozowju Egionalnego.04/2013 Zapytanie ofertowe:  na wykonanie projektu 3D, wykonanie prototypu i dostarczenie prototypu urządzenia do wstrzykiwań zawiesiny komórek do zwieracza cewki moczowej.ETAP I –  do 15 dni od dnia zawarcia umowy: Zaprojektowanie prototypu urządzenia do wstrzykiwań zawiesiny komórek do zwieracza, 2) EATP II – do 45 dni od dnia odbioru projektu Prototypu o którym mowa w pkt 1 lit. a): Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu Prototypu wraz z projektem. Prototyp współpracować będzie z dwoma posiadanymi już urządzeniami - cysto-uretroskopem 8/9,8 Charr (umożliwia optyczną kontrolę wstrzyknięcia) i systemem Biopac (umożliwia pomiar ciśnienia wewnątrzcewkowego).

znak sprawy: APP_01_1W21_EL_  9733_2013”

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze03/2013 Zapytanie ofertowe: przygotowanie opinii prawnej  w zakresie „Prawnych wymogów związanych z komercjalizacją wytworów własności intelektualnej, w szczególności utworów, wynalazków oraz know-how w odniesieniu do procedur opracowywanych na rzecz bioimplantów do ubytków tkanek”.

Znak sprawy : APP_01_1M15_EL_8514_2013

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze

Projekt Bioimplanty dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


02/2013 BASTION Zapytanie ofertowe: usługa cateringowa podczas konferencji Cancer Genetics for Medical Community realizowanej w ramach projektu BASTION- From Basic to Translational Research in Oncology–organizowanej przez Pracownię Medycyny Genomowej Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Znak sprawy: APP_02_1M19_EL_5965_2013

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze01/2013/BASTION Zapytanie ofertowe: usługa cateringowa podczas warsztatów pn.: Cancer Genetics for Medical Community organizowanego w dniu 17 czerwca 2013 przez Pracownię Medycyny Genomowej Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach projektu BASTION- From Basic to Translational Research in Oncology-

Znak sprawy: APP_01_1M19_EL_5965_2013

 

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze oferty
Przedmiotem zamówienia jest usługa pozyskania, archiwizacji i zarządzania danymi wykorzystywanymi w projekcie InterQuality - Finansowanie Jakości w Opiece Zdrowotnej, koordynowanego przez Warszawski Uniwersytet Medyczny


Znak sprawy:  FW4_01_FW4_EL_ 8901_2012


Ogłoszenie o przetargu

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu

Wzór umowy02/2013/CARE-NMD Zapytanie ofertowe: usługa cateringowa podczas konferencji CARE-NMD – Dystrofia Duchenne`a- standardy opieki – Konferencja szkoleniowa organizowana przez Katedrę i Klinikę Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Znak sprawy: APP_01_1WC_EL_1988_2013
Zaproszenie do składania ofert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Wzór umowy11/2012/BASTION Zapytanie ofertowe: usługa cateringowa podczas spotkania Kick-off Meeting oraz International Advisory Board projektu BASTION- From Basic to Translational Research in Oncology–organizowanego przez Zakład Immunologii Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Znak sprawy: APP_01_1M19_EL_12940_2012

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Wzór umowy

WYNIK postępowania


Zaproszenie do składania ofert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Wzór umowy


WYNIKI postępowania


Archiwum zapytań ofertowych:

05/2012/FS25 Zapytanie ofertowe: usługa badawcza związana z przeprwadzeniem zabiegów implantacyjnych, zapewneiniem myszy o upośledzonej odporności immunologicznej, ich hodowlą i opieką pozabiegową.

Znak sprawy: APP_02_1M15_EL_4913_2012

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

WYNIKI postępowania

Projekt Bioimplanty dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


03/2012 /FS21 Zapytanie ofertowe: rzecznik patentowy

Projekt  „Poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny” współfinansowany przez  Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

03/2012/FS25 Zapytanie ofertowe: usługa cateringowa

Znak sprawy : APP_01_1M15_EL_ 1393_2012

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

WYNIKI postępowania Zapytanie ofertowe: usługa cateringowa

Projekt Bioimplanty dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


12/2011/FS21 Zapytanie ofertowe - oferta pracy

Wyniki naboru

Projekt  „Poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny” współfinansowany przez  Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytania ofertowe

11/2011/FS07 Usługa cateringowa.

Znak sprawy APP_01_1MC2_EL_10565_2011

Projekt „Poprawa jakości nauczania poprzez stworzenie Nowatorskiego Modelu Nauczania z zakresu Ratownictwa Medycznego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Wyniki postepowania

07/2011  - praca dla doktorantki

01/2011 - praca dla pracownika laboratorium biologii komórkowej i molekularnej

Wyniki wyboru ofert

01/2010 - wynik wyboru doktoranta/doktorantki

01/2010 - praca dla doktorantki/doktoranta

02/2010 - materiały promocyjne, wzór oferty

03/2010 - tłumaczenie symultaniczne, wzór oferty