Jesteś tutaj

Perspektywa finansowa 2014-2020

Warszawski Uniwersytet Medyczny w latach 2014-2020 będzie mógł skorzystać z następujących Programów Operacyjnych:
Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ)

Program jest  źródłem funduszy na infrastrukturę transportową, ochronę środowiska, energetykę, gospodarkę niskoemisyjną oraz ochronę zdrowia i kulturę.

Dokumentacja Programu:

Wiedza Edukacja Rozwój  (PO WER)

Środki w ramach Programu przeznaczone zostaną m.in. na podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich. Ponadto planowane są działania poprawiające dostępność międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców.
Dokumentacja Programu:

 

Inteligentny Rozwój (PO IR)

Program będzie wspierał prowadzenie badań naukowych, rozwój nowych, innowacyjnych technologii oraz działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w celu pobudzenia innowacyjności polskiej gospodarki. Realizowane będą projekty wpisujące się w tzw. Inteligentne specjalizacje, czyli w te dziedziny gospodarki i nauki, które stanowią potencjał rozwojowy kraju i regionów.  

Dokumentacja Programu:

 

Polska Cyfrowa (PO PC)

Celem głównym jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju poprzez szeroki dostęp do szybkiego Internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.
Dokumentacja Programu:

  • Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pobierz plik PDF
  • Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pobierz plik PDF

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

Celem programu jest inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy w powiązaniu z celami nakreślonymi przez Strategię Europa 2020.

Dokumentacja Programu:

  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pobierz plik PDF