Jesteś tutaj

Konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza "Common Framework"

Centrum Projektów Europejskich, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza "Common Framework" w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Termin składania wniosków od 1.09.2015 do 11.09.2015 od poniedziałku do piątku, od 8:15 do 16:15, z zastrzeżeniem, że 11.09.2015 wnioski mogą być składane do godziny 12.00.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach siedmiu tematów:  

1.       Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

2.       Zwiększenie dostępu do zatrudnienia dla osób pozostających bez pracy z następujących grup: osób  o niskich kwalifikacjach zawodowych, osób powyżej 50 roku życia, kobiet,  długotrwale bezrobotnych oraz osób z niepełnosprawościami.

3.       Zwiększenie liczby lub zakresu usług społecznych świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej lub zwiększenie poziomu wykorzystania tych usług przez podmioty administracji publicznej.

4.       Godzenie ról zawodowych i życia rodzinnego.

5.       Metody utrzymania aktywności zawodowej osób po 50 roku życia w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym zarządzanie wiekiem).

6.       Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie.

7.       Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia  zawodowego.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie Programu Wiedza Edukacja Rozwój