Jesteś tutaj

Rusza konkurs na realizację projektów dot. kształcenia podyplomowego lekarzy realizowanego w innych formach niż specjalizacje

Minister Zdrowia, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w dniu 2016-06-15 ogłosił konkurs w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych (konkurs nr POWR.05.04.00-IP.05-00-003/16).

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 15 lipca do 1 sierpnia br.

W ramach konkursu wspierany będzie typ projektów:  Kształcenie podyplomowe lekarzy realizowane w innych formach niż specjalizacje  w obszarach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy współpracujących z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej.

Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują realizację kursów doskonalących dla lekarzy (ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej) w zakresie chorób związanych z układem krążenia, chorób nowotworowych, chorób i zaburzeń psychicznych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz chorób układu oddechowego.

Alokacja na konkurs wynosi: 40 mln zł.

Całkowita wartość projektu nie może być mniejsza niż 500 000,00 zł ani większa niż 2 500 000,00 zł.

Więcej o konkursie pod adresem:

http://www.zdrowie.gov.pl/aktualnosc-37-2640-Rusza_konkurs_na_realizacje_projektow_dot_ksztalcenia_podyplomowego_lekarzy_realizowanego_w_innych_formach_niz_specjalizacje_.html