Jesteś tutaj

Nabór wniosków do programu „Regionalne agendy naukowo-badawcze” - POIR 4.1.2

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, wpisujące się w zakres Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (materiał dostępny na stronie z konkursem). Obszary tematyczne wymienione w RANB to:

- ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO
- BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA
- ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA, TRANSPORT I BUDOWNICTWO
- INNOWACYJNE TECHNOLOGIE DLA ŚRODOWISKA
- INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE

Wnioski przyjmowane będą wyłącznie w wersji elektronicznej od 30 czerwca do 29 lipca 2016 r.

Alokacja środków na konkurs dla województwa mazowieckiego wynosi 28 000 000 PLN, przy czym wartość kosztów kwalifikowalnych projektu powinna zawierać się w przedziale od 1 000 000 PLN do 8 000 000 PLN.

Projekt powinien być realizowany w konsorcjum, przy zaangażowaniu maksymalnie 5 podmiotów, w którego skład wchodzi co najmniej:

- jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę” (art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014), z zastrzeżeniem jednak, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy oraz

- jedno przedsiębiorstwo.

Więcej pod adresem http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14122016/