Jesteś tutaj

Konkurs na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego – poddziałanie 3.4 PO WER

NCBR ogłosiło konkurs 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego. Konkurs realizowany jest w ramach PO WER, poddziałania 3.4 – Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, a projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie co najmniej trzech ze wskazanych poniżej elementów:

  • innowacyjnych umiejętności dydaktycznych (np. learning-by-doing, design-thinking),
  • umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia,
  • w zakresie prowadzenia dydaktyki w j. obcym,
  • zarządzania informacją.

W uzasadnionych przypadkach w projekcie można przewidzieć wykorzystanie zagranicznych rozwiązań w zakresie podnoszenia kompetencji dydaktycznych kadr uczelni

Wnioski przyjmowane będą w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do dnia 30 września 2016 r.

Alokacja środków na konkurs wynosi 132 000 000,00 PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97%.

Maksymalny koszt projektu przypadający na jednego uczestnika korzystającego z form wsparcia nie może przekroczyć:

  • dla projektów realizowanych poza granicami kraju – 24 000 PLN,
  •  w przypadku uczestników korzystających ze wsparcia jedynie na poziomie krajowym – 9 000 PLN.

Więcej informacji pod adresem http://ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-1kadrapower342016/