Jesteś tutaj

Drugi konkurs w programach: FIRST TEAM, HOMING i POWROTY

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła w dniu 2016-08-12 nabory do drugiego konkursu w programach: FIRST TEAM, HOMING i POWROTY.


Celem programu FIRST TEAM jest rozwój kadr sektora B+R, wsparcie pierwszych zespołów badawczych prowadzonych przez doktorów na wczesnych etapach kariery naukowej (niezależnie od narodowości) i zachęcanie do powrotu wybitnych naukowców polskiego pochodzenia lub powrotu do pracy B+R osób po przerwach w pracy badawczej. Wsparcie w ramach programu będzie udzielane zespołom prowadzącym badania w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach i posiadających partnera naukowego.

Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez 5 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok poprzedzający termin składania wniosków w konkursie. Termin 5 lat może zostać przedłużony do maksymalnie 9 lat od uzyskania stopnia naukowego, o ile wnioskodawca będzie spełniał warunki opisane w dokumentacji konkursowej.

W ramach realizacji projektu kierownik powinien być zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 50% etatu na rzecz projektu. W swym zespole zatrudni młodych uczonych: studentów, doktorantów lub młodych doktorów.

Obligatoryjny jest udział co najmniej jednego partnera naukowego z kraju lub z zagranicy.

W ramach konkursu przyjmowane będą projekty trwające do 36 miesięcy.

Zaleca się, aby budżet projektu nie przekroczył 2 000 000,00 zł

Termin aplikacji: do 17.10.2016

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.fnp.org.pl/oferta/first-team/

 

Celem programu HOMING jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania przełomowych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), ze szczególnym uwzględnieniem powrotów do krajów wybitnych naukowców polskiego pochodzenia, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach,  z udziałem partnera naukowego.  

Wnioskodawcą w konkursie może zostać młody doktor (niezależnie od narodowości) posiadający stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez okres 5 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok poprzedzający termin składania wniosków w konkursie. Terminu 5 lat może zostać przedłużony do maksymalnie 9 lat od uzyskania stopnia naukowego, zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji konkursowej.

Równocześnie wnioskodawca w konkursie musi spełnić łącznie następujące warunki:

-  przebywał poza Polską nieprzerwanie przez co najmniej 9 miesięcy w celu prowadzenia badan naukowych;

 ma zamiar przyjechać do Polski nie później niż w terminie rozpoczęcia projektu lub przyjechał do Polski nie wcześniej niż w roku poprzedzającym termin składania wniosków w konkursie.

W ramach realizacji projektu kierownik powinien być zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 60% etatu na rzecz projektu.

Obligatoryjny jest udział co najmniej jednego partnera naukowego z kraju lub z zagranicy.

W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy.

Zaleca się, aby budżet projektu nie przekroczył 800 00,00 zł.

Termin aplikacji: do  17.10.2016

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.fnp.org.pl/oferta/homing/

 

Celem programu POWROTY jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finasowania innowacyjnych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), powracających do pracy naukowej po przerwie naukowej w pracach B+R, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących                 w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego.

Wnioskodawcą w konkursie może zostać młody doktor (niezależnie od narodowości) posiadający stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez okres 5 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok poprzedzający termin składania wniosków w konkursie. Terminu 5 lat może zostać przedłużony do maksymalnie 9 lat od uzyskania stopnia naukowego, zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji konkursowej.

Równocześnie, wnioskodawca w konkursie jest osobą powracającą do pracy naukowej po przerwie trwającej co najmniej 9 miesięcy, spowodowanej w szczególności pracą w innych sektorach gospodarki lub w sektorze B+R, ale bez udziału w prowadzeniu badań (np. broker naukowo-technologiczny, administracja, zarządzanie) lub po przerwie związanej z rodzicielstwem.

Obligatoryjny jest udział co najmniej jednego partnera naukowego z kraju lub z zagranicy.

W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy.

Zaleca się, aby budżet projektu nie przekroczył 800 000,00 zł.

Ogółem na konkurs przeznaczono: 2 400 000,00 zł

Termin aplikacji: do  17.10.2016

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.fnp.org.pl/oferta/powroty/