Jesteś tutaj

Konkurs POIR, poddziałanie 4.1.4 – „Projekty aplikacyjne”

NCBiR ogłosiło konkurs nr 1/4.1.4/2016/POIR na dofinansowanie projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie będą mogły uzyskać dofinansowania.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP w terminie: od 3 października do 2 listopada 2016 r.

Projekty mogą być realizowane wyłącznie w ramach konsorcjów, w skład których wchodzą:

1) co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę”, określonej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014, z 1 Rozporządzenie Komisji UE Nr 651/2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, z zastrzeżeniem jednak, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy oraz

2) co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia 651/2014.

W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że liczba przedsiębiorstw wchodzących w skład konsorcjum nie może być mniejsza niż połowa łącznej liczby konsorcjantów. Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi e wynosi 200 000 000 PLN w tym:

1) 185 748 000 PLN – w ramach alokacji kategorii regionów słabiej rozwiniętych (tj. województw innych niż województwo mazowieckie) oraz

2) 14 252 000 PLN  – w ramach alokacji kategorii regionów lepiej rozwiniętych (tj. województwa mazowieckiego).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 000 000 PLN, natomiast maksymalna – 10 000 000 PLN

Więcej o konkursie pod adresem:

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14142016/