Jesteś tutaj

Konkurs POWER 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs nr POWR.05.04.00-IP.05-00-004/16 na realizację projektów, które przewidują realizację szkoleń i kursów dla pracowników innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia (ratowników medycznych, dyspozytorów medycznych, pilotów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, opiekunów medycznych, terapeutów środowiskowych), zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia, w obszarach istotnych dla zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych. Projekty muszą przewidywać realizację szkoleń o tematyce medycznej opartą na Evidence Based Medicine w celu zapewnienia, że wsparcie edukacyjne oparte będzie na twardych podstawach naukowych oraz że odnosić się będzie wyłącznie do tematyki medycznej. Programy poszczególnych szkoleń powinny być sformułowane w języku efektów kształcenia oraz przewidywać przeprowadzenie walidacji kwalifikacji i/lub kompetencji uzyskanych w projekcie przez uczestników projektu.

W ramach konkursu o dofinansowanie na realizację projektów mogą ubiegać się instytucje uprawnione do kształcenia kadr medycznych, które posiadają udokumentowane doświadczenie tj. przeprowadziły co najmniej 10 szkoleń w tematyce adekwatnej do konkursu w ciągu ostatnich 3 lat w co najmniej 3 różnych podmiotach oraz posiadają co najmniej 5 pozytywnych rekomendacji w zakresie szkoleń planowanych w projekcie.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach konkursu wynosi ogółem 10 000 000,00 PLN, przy czym maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania na pojedynczy projekt nie może być niższa niż 500 000,00 PLN, ani przekroczyć 2 500 000,00 PLN. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97%.

Maksymalna kwota dofinansowania udziału w kursie dla jednego uczestnika nie może przekroczyć 2 500,00 PLN.

Zaleca się, aby okres realizacji projektów złożonych w ramach konkursu nie był dłuższy niż 24 miesiące.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie od dnia 3 października 2016 r. do dnia 24 października 2016 r. 

Więcej informacji na stronie:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/54-kompetencje-zawodowe-i-kwalifikacje-kadr-medycznych-2/