Jesteś tutaj

KONKURS POWER 5.1 Profilaktyka nowotworów głowy i szyi

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs nr POWR.05.01.00-IP.05-00-002/16 na projekty, które przewidują wdrożenie ogólnopolskiego programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi.

Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują wdrożenie ogólnopolskiego programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi (załącznik do Regulaminu konkursu).

Wsparciem mogą zostać objęte projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m. in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem.

Alokacja na konkurs wynosi: 15 mln PLN, przy czym całkowita wartość projektu nie może być mniejsza niż 500 000,00 PLN ani większa niż 2 500 000,00 PLN.

Projektodawcą może być uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, lub medyczny instytut badawczy działający w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, lub szpital kliniczny lub podmiot leczniczy posiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: onkologiczne leczenie skojarzeniowe (tzn. udziela świadczeń łącznie w zakresie chemioterapii, chirurgii onkologicznej oraz radioterapii).

Projektodawca w ramach projektu zobowiązany jest do zwarcia minimum 60 umów dot. współpracy w ramach projektu z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z terenu, co najmniej 3 województw w zakresie działań profilaktycznych oraz, że przeszkoli, co najmniej po dwie osoby (lekarzy lub pielęgniarek) z każdego podmiotu, z którym podpisze ww. umowę współpracy w zakresie profilaktyki, diagnostyki oraz strategii leczenia nowotworów głowy i szyi, z uwzględnieniem kluczowych elementów wiedzy onkologicznej, jaką powinien posiadać lekarz/pielęgniarka POZ, tj.:

- prowadzenia działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki nowotworów głowy i szyi,
- znajomość metod diagnostycznych oraz dostępnych badań z uwzględnieniem ich właściwego doboru,
- umiejętność leczenia oraz terapii chorych z nowotworami głowy i szyi,
- umiejętność prowadzenia procesu rehabilitacji osób po leczeniu nowotworów głowy i szyi,
- właściwa komunikacja z chorym.

Grupę docelową w projekcie stanowić powinny, oprócz osób zatrudnionych (bez względu na formę zatrudnienia) w placówkach podstawowej opieki medycznej, osoby w wieku produkcyjnym, będący w grupie podwyższonego ryzyka, którzy zostaną objęci badaniami skriningowymi (przesiewowymi) w celu wczesnego wykrycia choroby.

Działania realizowane w projekcie powinny być zgodne z zakresem adekwatnego programu profilaktycznego, który stanowi załącznik dokumentacji konkursowej.

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w terminie od dnia 14 grudnia 2016 r. do dnia 20 stycznia 2017 r.

Więcej informacji na stronie

http://zdrowie.gov.pl/nabor-97-programy_profilaktyczne_nowotwory_glowy.html