Jesteś tutaj

Konkurs POWER, działanie 5.4 Programy profilaktyczne.

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs nr POWR.05.01.00-IP.05-00-0003/16 na realizację projektów które przewidują wdrożenie Ogólnopolskiego programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów.

Konkurs jest realizowany w oparciu o Ogólnopolski program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów (załącznik do Regulaminu).

W ramach konkursu realizowane będą projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m. in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem.

W celu zapewnienia wysokiej efektywności projektów testowych i innowacyjnych, ich realizacją (opracowaniem, wdrożeniem, monitoringiem efektów klinicznych i prowadzeniem działań edukacyjnych) powinny zająć się wysokospecjalistyczne jednostki o największym potencjale naukowym. Zdolność taką posiadają m.in. uczelnie medyczne, szpitale kliniczne oraz instytuty badawcze, nadzorowane przez Ministra Zdrowia.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach konkursu wynosi ogółem 15 000 000,00 PLN, przy czym kwota dofinansowania na pojedynczy projekt nie może być niższa niż 500 000,00 PLN, ani przekroczyć 2 500 000,00 PLN. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 100%.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od dnia do dnia 17 lutego 2017 r.

Więcej informacji pod adresem http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/51-programy-profilaktyczne-1/