Jesteś tutaj

KONKURS - Działanie 7.2: Infrastruktura służąca edukacji - RPOWM

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU)
ogłosiła w dniu 19 maja 2009 roku nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego
Działanie 7.2: Infrastruktura służąca edukacji.

Projekty w zakresie m.in:

 Budowy nowych, rozbudowy, modernizacji (w tym: dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) istniejących obiektów, obiektów dydaktycznych (budynków i pomieszczeń) takich jak m.in. przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki służące wyrównywaniu szans (CKU/CKP), młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, Ochotnicze Hufce Pracy (tylko działania związane z funkcjonowaniem warsztatów szkoleniowo-produkcyjnych dla uczestników), szkoły wyższe.
 Budowy, rozbudowy, modernizacji przyszkolnej infrastruktury pomocniczej m.in.: laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej nauki zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych, warsztatów, pracowni specjalistycznych, w tym komputerowych, bibliotek, świetlic, przyszkolnej infrastruktury sportowej, w szczególności sal gimnastycznych, basenów, boisk sportowych, hal sportowych, gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej; obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej (w szczególności burs, internatów, stołówek, domów studenckich).
 Adaptacji, remontu obiektów w związku z ich dostosowaniem do pełnienia nowych funkcji społecznych (jak np. edukacja przedszkolna).
 Zakupu niezbędnego wyposażenia:
- obiektów dydaktycznych (zakupy inwestycyjne: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, np. sprzęt komputerowy, oprogramowanie), - obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej (nie dotyczy zakupu książek do bibliotek),
- obiektów sportowych, w związku z ich budową, modernizacją, podnoszeniem jakości świadczonych usług lub wprowadzaniem nowych usług i funkcji.
 Zagospodarowania otoczenia obiektów wyłącznie w przypadku realizacji ww. projektów (tylko gdy jest elementem projektu).
Prace z zakresu termomodernizacji oraz dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych obiektów i otoczenia, są możliwe wyłącznie jako jeden z elementów projektu. Ze wsparcia wykluczone są projekty związane z kształceniem na odległość, przy wykorzystywaniu Internetu (e-learning).

Dodatkowych informacji udziela Biuro Projektów.