Jesteś tutaj

Harmonogram konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informacja o działaniach i podziałaniach POKL, w których Uczelnia może być projektodawcą.

Poddzałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Konkurs nr 3 - wdrożenie modeli zarządzania jakością w Uczelni – nabór sierpień/wrzesień 2009

Poddziałanie 4.1.1. projekty innowacyjne – nabór czerwiec 2009

Typy projektów:

 1. prowadzenie monitoringu losów absolwentów w celu podniesienia jakości kształcenia i lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy;
 2. nowe modele kształcenia przez całe życie, w tym integracja funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego;

 

Poddziałanie 4.1.1. projekty ponadnarodowe –  nabór sierpień/wrzesień 2009 – warunkiem przystąpienia do konkursu jest podpisana umowa partnerska  o współpracy w zakresie relizacji projektu z uczelnią z zagranic.

Typy projektów:

 1. przygotowanie, otwieranie i realizacja nowych kierunków studiów, studiów doktoranckich (w tym interdyscyplinarnych studiów doktoranckich) oraz dostosowywanie programów na istniejących kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy,
 2. rozszerzanie oferty edukacyjnej uczelni o programy skierowane do osób spoza społeczności akademickiej (zwiększenie udziału szkolnictwa wyższego w kształceniu ustawicznym),
 3. podnoszenie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej w celu podwyższania jakości nauczania organizowanie staży i szkoleń w wiodących zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej uczelni, przydatnych dla prowadzenia pracy dydaktycznej (w tym staże dla doktorantów i staże postdoktorskie),
 4. stypendia dla doktorantów, młodych doktorów (postdoców) i profesorów wizytujących zatrudnionych w instytucjach szkolnictwa wyższego w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki,
 5. współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizacje programów nauczania,
 6. lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy, m.in. poprzez wsparcie akademickich biur karier działających przy uczelni,

 

Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym – czerwiec 2009

Typy projektów:

 1. projekty w zakresie podnoszenia umiejętności pracowników systemu B+R (np. kursy, szkolenia, studia podyplomowe) w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji rezultatów prac badawczych

 

Więcej informacji działaniu 4.1 i 4.2  POKL  na stronie : www.mnisw.gov.pl

 

Działanie 6.2 wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – nabór  lipiec/sierpień 2009

 

Typy projektów:

 1. przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;
 2. wsparcie pomostowe w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 3. szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej;

 

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – nabór 2010

 

Typy projektów:

 1. ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw
 2. szkolenia, kursy i poradnictwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do szkoleń i
 3. kursów) skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności

 

Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – nabór 03.08.2009-31.08.2009

Typy projektów:

 1. staże i szkolenia praktyczne dla:
  • pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych
  • pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni – w przedsiębiorstwach
 2. promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w jednostce naukowej

Więcej informacji o działaniach 6.2, 8.1, 8.2 POKL na stronie www.mazowia.eu