Jesteś tutaj

Perspektywa finansowa 2007-2013

Warszawski Uniwersytet Medyczny w latach 2007-2013 korzystał z następujących Programów Operacyjnych:

Infrastruktura i Środowisko


Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

Dokumentacja Programu:

 • Programu Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” » pobierz plik PDF
 • Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” »pobierz plik PDF
 • Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO "Infrastruktura i Środowisko" » pobierz plik PDF

Kapitał Ludzki


Program będzie koncentrował swoje wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.

Dokumentacja Programu

 • Programu Operacyjny „Kapitał Ludzki” » pobierz plik PDF
 • Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”» pobierz plik PDF
 • Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki" » pobierz plik PDF

Innowacyjna Gospodarka


Program ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Interwencja w ramach POIG będzie obejmowała zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw.

Dorkumentacja Programu

 • Program Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka” » pobierz plik PDF
 • Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”» pobierz plik PDF
 • Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” » pobierz plik PDF

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013


Program jest głównym instrumentem służącym realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020, przy wykorzystaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dokumentacja Programowa:

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego » pobierz plik PDF
 • Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego » pobierz plik PDF