Jesteś tutaj

Harmonogram konkursów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Informacja o działaniach/podziałaniach w ramach POIG, w których Uczelnia może byc projektodawcą.

Podziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych - nabór I kwartał 2010.

Wsparcie relizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa poprzez dofinansowanie projektów badawczych w ramach strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach tematycznych określonych w PO IG i zgodnych z Krajowym Programem Badań Naukowych i Prac Rozwojowych

 

Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki

Program TEAM  - termin naboru do 30 września 2009 r.

Wsparcie projektów z udziałem studentów, doktorantów i uczestników staży podoktorskich realizowanych w najlepszych zespołach badawczych w Polsce
Celem programu jest zwiększenie zaangażowania młodych uczonych w prace badawcze realizowane w najlepszych zespołach i laboratoriach naukowych w Polsce.

 

Program Ventures – termin naboru  do 31 października 2009 r.

Wsparcie projektów mających zastosowanie w gospodarce, realizowanych przez studentów, absolwentów i doktorantów. Celem programu jest podniesienie atrakcyjności pracy naukowej w Polsce, zainteresowanie młodych uczonych pracą naukową, a także zwiększenie liczby projektów, których wyniki mogą być wdrożone w działalności gospodarczej.

Program MPD – termin naboru  do 15 marca 2010 r.

Międzynarodowe Projekty Doktoranckie - wsparcie jednostek współpracujących z partnerem zagranicznym przy realizacji studiów doktoranckich. Celem programu jest podniesienie poziomu badań naukowych realizowanych w Polsce przez młodych naukowców w okresie przygotowywania przez nich prac doktorskich oraz zintensyfikowanie współpracy międzynarodowej polskich jednostek badawczych.

Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe – nabór I kwartał 2010

Dofinansowanie projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowanych na bezpośrednie zastosowanie w praktyce na potrzeby branży / gałęzi gospodarki lub o szczególnym wymiarze społecznym.

Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym nabór IV kwartał 2009 rok

Rozwój infrastruktury ośrodków naukowych o wysokim potencjale, specjalistycznych laboratoriów badawczych

Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek  naukowych -  nabór I kwartał 2010.

Dofinansowanie projektów inwestycyjnych polegających na:

  1. wytworzeniu nowej wspólnej infrastruktury naukowo-badawczej,
  2. przeniesieniu infrastruktury naukowo-badawczej

Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki  - nabór 2010 rok

Typy projektów:

  1. projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauk;
  2. projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej;
  3. projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych.

Więcej informacji o programach TEAM, VENTURES, MPD na stronie www.fnp.org.pl

Więcej informacji o pozostałych działaniach  POIG na stronie: www.mnisw.gov.pl