Jesteś tutaj

Konkurs na realizację projektów pt. Szkolenia pracowników administracyjnych w ochronie zdrowia.

Minister Zdrowia, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), 15 czerwca br. ogłosił konkurs w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych (konkurs nr  POWR.05.02.00-IP.05-00-007/16).

Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących, służące poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolność analitycznych i audytu wewnętrznego w jednostkach systemu ochrony zdrowia.

W ramach konkursu wspierany będzie następujący typ projektów: Szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących służące poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności analitycznych i audytu wewnętrznego w jednostkach systemu ochrony zdrowia.

Alokacja na konkurs wynosi: 25 mln zł.

Całkowita wartość projektu nie może być mniejsza niż 500 000 zł ani większa niż 2 500 000 zł.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 15 lipca do 30 września 2016 r.

 Więcej informacji o konkursie:

http://www.zdrowie.gov.pl/aktualnosc-37-2639-Rusza_konkurs_na_realizacje...